Cesja uprawnień związanych z wadami fizycznymi nieruchomości wspólnej

12554743_sW dniu 29.01.2014r. Sąd Najwyższy  w składzie 7 sędziów w sprawie III CZP 84/13 (http://tiny.pl/qjhm1.) podjął istotną uchwałę dla wspólnot mieszkaniowych i właścicieli wyodrębnionych prawnie lokali. W sprawie, która była przedmiotem uchwały, właściciele  lokali zawarli ze wspólnotą mieszkaniową umowę przelewu uprawnień  przysługujących im wobec sprzedawcy lokali w związku z wadami fizycznymi nieruchomości wspólnej (to te części, które nie służą do wyłącznego użytku właściciela np. klatka schodowa, suszarnia, elementy konstrukcyjne balkonów, elewacja budynku, windy).

Wspólnota mieszkaniowa wystąpiła na drogę sądową przeciwko deweloperowi z żądaniem odszkodowania za wady fizyczne nieruchomości wspólnej. Sąd pierwszej instancji częściowo uwzględnił roszczenie, natomiast sąd drugiej instancji na skutek apelacji pozwanego zmienił zaskarżony wyrok i powództwo w całości oddalił uznając, że wprawdzie powodowa Wspólnota Mieszkaniowa, może nabywać prawa i obowiązki do własnego majątku, ale zdolność prawna Wspólnoty jest ograniczona wyłącznie do czynności, związanych z zarządem nieruchomością wspólną. W ocenie odwoławczego nabycie przez Wspólnotę od właścicieli lokali, wierzytelności, przysługujących im w stosunku do pozwanej Spółki, w związku z wadami fizycznymi nieruchomości wspólnej, nie stanowiło czynności, związanych z zarządem nieruchomością wspólną, w rezultacie wykraczało więc poza zakres zdolności prawnej powódki, co doprowadziło Sąd drugiej instancji do konkluzji o nieważności umów przelewu wierzytelności z powodu ich sprzeczności z prawem ( art. 58 § 1 k.c).

Sąd Najwyższy rozpoznając skargę kasacyjną strony powodowej powziął poważne wątpliwości co do kwestii dopuszczalności zawarcia przez właścicieli lokali, wchodzących w skład wspólnoty mieszkaniowej, umów przenoszących na rzecz wspólnoty, uprawnienia przysługującego właścicielom w związku z wadami fizycznymi nieruchomości wspólnej. W związku z powyższym zostało przedstawione Sądowi Najwyższemu w składzie 7 sędziów zagadanie prawne, które było podstawą wydania następującej uchwały:  Właściciel lokalu może na podstawie umowy przelewu przenieść na wspólnotę mieszkaniową uprawnienia przysługujące mu wobec sprzedawcy lokalu w związku z wadami fizycznymi nieruchomości wspólnej.” 

Uchwała siódemkowa usunie dotychczasowe wątpliwości w tym zakresie i ułatwi dochodzenie roszczeń od deweloperów.

www.radca-poznan.eu

KancelariaSylwia Zaręba radca prawny