Walka o władzę rodzicielską i kontakty z dzieckiem

Walcząc o władzę rodzicielską i kontakty z dzieckiem  należy kierować się  jego dobrem a nie negatywnymi emocjami względem drugiego rodzica. Dziecko uwikłane w wojnę między rodzicami bardzo cierpi i może mieć duże problemy emocjonalne także w życiu dorosłym.

Prowadząc sprawy rozwodowe spotykam się z różną postawą rodziców w przedmiocie sprawowania władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem. Najlepiej kiedy strony zawierają w tej kwestii porozumienie. Czasami trudno osiągnąć kompromis, zwłaszcza gdy małżonkowie dążą do wyłącznego wykonywania władzy rodzicielskiej. W takich sytuacjach zdarza się celowe uniemożliwianie kontaktów z dzieckiem (niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, w których dziecka nie ma w domu w czasie, w którym miało być z niego odebrane przez uprawnionego lub też jedno z rodziców utrzymuje, że dziecko jest chore), kierowanie nieprawdziwych oskarżeń dotyczących zachowań na szkodę dziecka w celu otrzymania orzeczenia o zakazie kontaktu z dzieckiem i pozbawienia władzy rodzicielskiej. Skłóceni małżonkowie manipulują świadkami i dziećmi. Oczywiście motywem takich działań może być ogromna miłość rodzicielska i wewnętrzne przekonanie rodzica, że będzie najlepiej wykonywać władzę rodzicielską, choć nawet najlepsze intencje nie uzasadniają takiego zachowania. Częściej jednak takie działania są podyktowane chęcią zemsty na małżonku za nieudany związek, a dziecko i jego potrzeby schodzą na drugi plan.
Jak może bronić swoich praw rodzic, który doświadcza takiego bezprawnego działania?
W sytuacji utrudniania widzeń z dzieckiem w pierwszej kolejności należy wnieść do sądu o uregulowanie kontaktów.   Mając prawomocne orzeczenie, które określa dni spotkań z dzieckiem można łatwiej egzekwować swoje prawa rodzicielskie.
W przypadku dalszych utrudnień rodzic może wystąpić do sądu z wnioskiem o zasądzenie od  osoby, pod  której pieczą dziecko pozostaje ( z reguły jest to drugi rodzic) kwoty pieniężnej za uniemożliwianie prawidłowej realizacji postanowienia o kontaktach. Przed złożeniem stosownego wniosku można wezwać policję, gdy rodzic uniemożliwia jego wydanie na kontakt osobie uprawnionej. Takie potwierdzenie interwencji Policji (lub zgłoszenia) może być wykorzystane jako dowód w postępowaniu sądowym na utrudnianie realizacji kontaktów. Należy mieć jednak na uwadze, że dziecko może faktycznie chorować a zbyt częste wzywanie Policji też nie jest dobrze widziane przez sąd. Należy zadbać, aby spotkania z dzieckiem przebiegały w przyjemnej atmosferze.
Nadto w zależności od sposobu utrudniania kontaktów z dzieckiem sąd może postanowić, aby kontakty odbywały się w obecności kuratora sądowego. Co może być zasadne, gdy spotkania z dzieckiem odbywają się w jego miejscu zamieszkania a drugi małżonek jest przy nich obecny i zachowuje się niewłaściwie.
Jeżeli dochodzi do pomówienia o przestępstwa na szkodę dziecka, pokrzywdzony rodzic może żądać zadośćuczynienia za naruszenie dobra osobistego jakim jest dobre imię oraz wnieść prywatny akt oskarżenia o przestępstwo zniesławienia.

www.radca-poznan.eu

KancelariaSylwia Zaręba radca prawny

ZWROT ŚWIĄTECZNYCH PREZENTÓW

Warto wiedzieć, że niesprawne i zepsute rzeczy można reklamować, a w przypadku klientów e-sklepów, można zwracać nawet pełnowartościowe produkty bez podawania przyczyny.
Towary nabyte podczas sezonowej wyprzedaży czy przecenione również podlegają reklamacji. W przypadku artykułu przecenionego nie możemy reklamować tylko tej wady, z powodu której był przeceniony.

PODSTAWY REKLAMACJI
Reklamować możemy produkty, które nie są zgodne z umową ( np. są uszkodzone, nie posiadają funkcji, o których sprzedawca zapewniał, nie działają). Za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową uważa się również nieprawidłowość w jego zamontowaniu i uruchomieniu, jeżeli czynności te zostały wykonane w ramach umowy sprzedaży przez sprzedawcę lub przez osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność, albo przez kupującego według instrukcji otrzymanej przy sprzedaży.

W przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania, zatem to sprzedawca broniąc się musi udowodnić, że np. produkt był pełnowartościowy.

ROSZCZENIA
W przypadku uszkodzonej rzeczy najpierw możemy domagać się tylko naprawy albo wymiany. Zwrotu gotówki dopiero później, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

KUPUJĄCY MA PRAWO DO ZWROTU PONIESIONYCH KOSZTÓW
Sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

TERMIN NA ZŁOŻENIE REKLAMACJI
Na reklamację mamy dwa lata od dnia zakupu jednak nie dłużej niż dwa miesiące od wykrycia wady. Najlepiej jeżeli posiadamy paragon, ale wystarczy też potwierdzenie płatności kartą albo wyciąg z konta.

TERMIN NA ROZPATRZENIE REKLAMACJI
Jeżeli sprzedawca, który otrzymał reklamację kupującego nie ustosunkował się do niej w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnioną.

ZWROT TOWARU
Jeżeli prezent po prostu się nie podoba, to czy będziemy mogli go zwrócić zależy od dobrej woli sprzedawcy, chyba że został kupiony przez Internet w e-sklepie. Wówczas w ciągu 14 dni od zakupu towar może zostać zwrócony bez podawania przyczyny. Wystarczy wysłać do sprzedawcy pismo informujące o rezygnacji z zakupu (na wszelki wypadek należy zachować dowód nadania tego pisma).  Towar należy odesłać w ciągu kolejnych 14 dni. Konsument, który odstępuje od umowy zawartej przez internet, ma prawo do zwrotu kosztu zakupu towaru oraz przesyłki ze sklepu do klienta. Nie dotyczy to jednak kosztu odesłania przedmiotu to sklepu, chyba że sklep sam się na to zgodzi.

www.radca-poznan.eu

KancelariaSylwia Zaręba radca prawny

Odszkodowania – Poznań Ławica

Właścicielom nieruchomości położonych w  pobliżu lotniska Poznań –Ławica zostało już niewiele czasu, żeby  zgłosić swoje roszczenia. Przypominamy, że uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XVIII/302/12 dnia 30.01.2012r.,  nieruchomości położone w pobliżu lotniska Poznań – Ławica zostały objęte obszarem ograniczonego użytkowania. Uchwała weszła w życie z dniem 29 lutego 2012r.

Zgodnie z art. 129 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, właścicielom oraz użytkownikom wieczystym nieruchomości położonych wewnątrz obszaru ograniczonego użytkowania przysługuje prawo do:

–   ubiegania się o wykup nieruchomości, gdy wskutek ograniczenia stało się niemożliwe lub istotne ograniczone  korzystanie z niej w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem.

–  zapłaty odpowiedniego odszkodowania, gdy w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości powstanie niemożność lub ograniczenie w korzystaniu, przy czym, szkoda obejmuje również zmniejszenie wartości nieruchomości oraz koszty poniesione w celu wypełnienia wymagań technicznych dotyczących istniejących budynków.

Roszczenie o zasądzenie kosztów potrzebnych do rewitalizacji akustycznej budynku nie jest  uzależnione od uprzedniego poniesienia tych kosztów.

Termin do dochodzenia roszczeń wynosi 2 lata od dnia wejścia w życie uchwały.

www.radca-poznan.eu

KancelariaSylwia Zaręba radca prawny