Alimenty za okres przeszły

Z istoty świadczeń alimentacyjnych wynika, że ich celem jest dostarczenie uprawnionemu środków do zaspokojenia jego bieżących potrzeb, zatem można dochodzić alimentów za okres od dnia wytoczenia powództwa.
Tylko wyjątkowo można żądać alimentów za okres wsteczny tj. poprzedzający wniesienie pozwu. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 05 maja 1998r. I CKN 1083/97 „Dochodzenie alimentów za okres poprzedzający wytoczenie powództwa jest dopuszczalne tylko w ograniczonym zakresie, bo tylko w wypadku, gdy pozostały nie zaspokojone potrzeby lub zobowiązania zaciągnięte przez uprawnionego względem osoby trzeciej na pokrycie kosztów wychowania i utrzymania. Zasadą jest więc, że roszczenie alimentacyjne nie dochodzone w czasie właściwym wygasa. Zatem powód dochodząc swoich uprawnień za czas przeszły powinien wykazać, że jakieś jego usprawiedliwione potrzeby pozostały niezaspokojone, względnie że jakieś jego zobowiązania, i to zaciągnięte na pokrycie jego usprawiedliwionych potrzeb, i wynikające stąd zadłużenie nie zostało zlikwidowane. Tylko bowiem w tych granicach w zasadzie jego żądanie zasądzenia alimentów za czas przeszły może podlegać uwzględnieniu”.

www.radca-poznan.eu

KancelariaSylwia Zaręba radca prawny

Rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka. Zgoda na paszport.

Dziecko do uzyskania pełnoletności pozostaje pod władzą rodzicielską rodziców. Do tego czasu o istotnych sprawach dziecka decydują jego rodzice, chyba że są pozbawieni władzy rodzicielskiej. Nie ma kodeksowej definicji istotnych spraw dziecka. Przyjmuje się jednak, że do takich spraw należy: np. wybór imienia dziecka, określenie miejsca jego pobytu, wybór szkoły, decyzje o leczeniu i wyjeździe za granicę, a także zgoda na otrzymanie paszportu. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o dokumentach paszportowych z dnia 13 lipca 2006 roku, na wydanie dokumentu paszportowego konieczna jest pisemna zgoda obojga rodziców, których własnoręczność podpisów stwierdza notariusz lub organ paszportowy. Ustawa wprowadza wprawdzie wyjątek od zasady uzyskania zgody drugiego rodzica, ale dotyczy to otrzymania dokumentu paszportowego za granicą. W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego. Wniosek o wydanie rozstrzygnięcia o istotnych sprawach dziecka, w tym wyrażenie zgody na otrzymanie paszportu może złożyć każdy z rodziców. Uczestnikiem postępowania jest dziecko oraz z reguły także drugi z rodziców. Sądem właściwym do rozpoznania wniosku jest Sąd Rejonowy według miejsca zamieszkania dziecka, a w braku miejsca zamieszkania sąd według miejsca pobytu dziecka. Opłata sądowa od wniosku wynosi 40 zł. Sąd rozstrzygają sprawę, kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka.

www.radca-poznan.eu KancelariaSylwia Zaręba radca prawny