„Alimenty” dla matki dziecka pozamałżeńskiego

Kobieta w ciąży nie będąca w związku małżeńskim może jeszcze przed urodzeniem się dziecka żądać od mężczyzny, którego ojcostwo zostało uwiarygodnione, aby wyłożył odpowiednią sumę pieniężną na koszty jej utrzymania przez trzy miesiące w okresie porodu oraz na koszty utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu. W tym celu należy złożyć wniosek o zabezpieczenie przyszłych roszczeń alimentacyjnych związanych z ustaleniem ojcostwa ( art. 754 kpc).  Zgodnie z art. 142 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,  termin i sposób zapłaty tej sumy określa sąd.

Uwiarygodnić ojcostwo można powołując  dowód  np.  z : sms-ów, maili, oświadczenia ojca dziecka lub zeznań świadków,  którzy potwierdzą, że w okresie kiedy matka  dziecka zaszła w ciążę, dany mężczyzna był z nią w związku.

Jeżeli chodzi o koszty utrzymania matki, to są to przede wszystkim wydatki poniesione np. na: odzież ciążową, koszty wizyt lekarskich u lekarza ginekologa, witaminy, lepsze odżywianie się oraz inne wydatki np. związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych matki.

Jeżeli chodzi o koszty utrzymania dziecka w okresie trzech pierwszych miesięcy po urodzeniu, to są to np. koszty związane zakupem ubranek dla dziecka, artykułów higienicznych i pielęgnacyjnych, środków czystości, pościeli, ręczników, pieluch, butelek, wózka, łóżeczka, wanienki.

Wniosek o udzielnie zabezpieczenie przyszłych roszczeń alimentacyjnych można złożyć do Sądu Rejonowego właściwego miejscowo według miejsca zamieszkania matki. Po uzyskaniu zabezpieczenia należy w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka wytoczyć powództwo o w/w roszczenie.

Osoba dochodząca roszczenia opisanego w niniejszym artykule jest zwolniona z obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.

   www.radca-poznan.eu

KancelariaSylwia Zaręba radca prawny

Sprzedaż samochodu przez jednego małżonka w trakcie trwania małżeństwa


Sprzedaż samochodu wchodzącego w skład majątku wspólnego małżonków w trakcie trwania małżeństwa.

Obecnie przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie wymagają zgody drugiego małżonka na sprzedaż samochodu wchodzącego w skład majątku wspólnego. Małżonek może się jednak sprzeciwić sprzedaży samochodu. Wobec kupującego sprzeciw jest skuteczny, jeżeli o nim wiedział przed zawarciem umowy.
Zatem nabycie pojazdu od każdego z małżonków jest prawnie skuteczne, chyba że nabywca wiedział, że małżonek sprzeciwia się sprzedaży pojazdu.
Jeżeli zbycie samochodu nastąpi mimo sprzeciwu małżonka o czym nabywca pojazdu nie wiedział, małżonek ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec drugiego małżonka.

Sprzedaż samochodu należącego wyłącznie do drugiego małżonka w trakcie trwania małżeństwa.
Czy jednak małżonek może sprzedać samochód stanowiący wyłączną własność drugiego małżonka bez jego zgody? W sytuacji gdy małżonkowie mają zawartą umowę rozdzielności majątkowej i pojazd należy tylko do jednego z małżonków, sprzedaż takiego pojazdu przez drugiego małżonka może być skuteczna. Nabywca, który nabywa samochód od osoby nieuprawnionej, jeżeli jest w dobrej wierze zgodnie z art. 169 k.c. nabędzie prawo własności. Nawet fakt wystawienia dowodu rejestracyjnego wyłącznie na małżonka zbywcy nie wyklucza dobrej wiary nabywcy. Często bowiem zdarza się, że samochód wchodzi do majątku wspólnego mimo, że w dowodzie rejestracyjnym wpisany jest tylko jeden z małżonków. Nabywca może być przekonany, że nabywa samochód wchodzący do majątku wspólnego, a jak wskazałam wcześniej sprzedaż takiego pojazdu przez jednego małżonka jest skuteczna.

www.radca-poznan.eu

KancelariaSylwia Zaręba radca prawny