Cesja uprawnień związanych z wadami fizycznymi nieruchomości wspólnej

12554743_sW dniu 29.01.2014r. Sąd Najwyższy  w składzie 7 sędziów w sprawie III CZP 84/13 (http://tiny.pl/qjhm1.) podjął istotną uchwałę dla wspólnot mieszkaniowych i właścicieli wyodrębnionych prawnie lokali. W sprawie, która była przedmiotem uchwały, właściciele  lokali zawarli ze wspólnotą mieszkaniową umowę przelewu uprawnień  przysługujących im wobec sprzedawcy lokali w związku z wadami fizycznymi nieruchomości wspólnej (to te części, które nie służą do wyłącznego użytku właściciela np. klatka schodowa, suszarnia, elementy konstrukcyjne balkonów, elewacja budynku, windy).

Wspólnota mieszkaniowa wystąpiła na drogę sądową przeciwko deweloperowi z żądaniem odszkodowania za wady fizyczne nieruchomości wspólnej. Sąd pierwszej instancji częściowo uwzględnił roszczenie, natomiast sąd drugiej instancji na skutek apelacji pozwanego zmienił zaskarżony wyrok i powództwo w całości oddalił uznając, że wprawdzie powodowa Wspólnota Mieszkaniowa, może nabywać prawa i obowiązki do własnego majątku, ale zdolność prawna Wspólnoty jest ograniczona wyłącznie do czynności, związanych z zarządem nieruchomością wspólną. W ocenie odwoławczego nabycie przez Wspólnotę od właścicieli lokali, wierzytelności, przysługujących im w stosunku do pozwanej Spółki, w związku z wadami fizycznymi nieruchomości wspólnej, nie stanowiło czynności, związanych z zarządem nieruchomością wspólną, w rezultacie wykraczało więc poza zakres zdolności prawnej powódki, co doprowadziło Sąd drugiej instancji do konkluzji o nieważności umów przelewu wierzytelności z powodu ich sprzeczności z prawem ( art. 58 § 1 k.c).

Sąd Najwyższy rozpoznając skargę kasacyjną strony powodowej powziął poważne wątpliwości co do kwestii dopuszczalności zawarcia przez właścicieli lokali, wchodzących w skład wspólnoty mieszkaniowej, umów przenoszących na rzecz wspólnoty, uprawnienia przysługującego właścicielom w związku z wadami fizycznymi nieruchomości wspólnej. W związku z powyższym zostało przedstawione Sądowi Najwyższemu w składzie 7 sędziów zagadanie prawne, które było podstawą wydania następującej uchwały:  Właściciel lokalu może na podstawie umowy przelewu przenieść na wspólnotę mieszkaniową uprawnienia przysługujące mu wobec sprzedawcy lokalu w związku z wadami fizycznymi nieruchomości wspólnej.” 

Uchwała siódemkowa usunie dotychczasowe wątpliwości w tym zakresie i ułatwi dochodzenie roszczeń od deweloperów.

www.radca-poznan.eu

KancelariaSylwia Zaręba radca prawny

Odpowiedzialność dewelopera za wady budowy

Kupno mieszkania (domu) to  jedna z najważniejszych inwestycji w naszym życiu.  Niestety  zdarza się, że  zakupiony lokal nie spełnia naszych oczekiwań np. z powodu wad fizycznych lub prawnych. 

Z wadą prawną mamy do czynienia, gdy rzecz nie jest własnością sprzedającego lub jest obciążona prawem osoby trzeciej ( np. hipoteką).

Z kolei wada fizyczna może polegać na takiej cesze lub braku cechy rzeczy, która wywołuje:

 a) zmniejszenie wartości  rzeczy

b) zmniejszenie użyteczności rzeczy

c) niekompletność rzeczy

d) brak właściwości rzeczy, o której sprzedawca zapewniał

Przykładowo wada fizyczna  może polegać na:  niezgodności z umową metrażu lokalu, krzywych ścianach, braku drzwi wejściowych.

Niektóre usterki można dostrzec już na  etapie odbioru lokalu. Wówczas nieprawidłowości należy odnotować w protokole odbioru  i  ustalić z deweloperem  terminy wykonania poprawek, chyba że uchybienia są nieusuwalne. Po podpisaniu protokołu można nadal zgłaszać wady i usterki, szczególnie te, które ujawniły się dopiero później. 

Warto sprawdzić  podpisaną z deweloperem umowę, w której  mogą znajdować się zapisy dotyczące odpowiedzialności sprzedawcy  za  wady mieszkania.  Gdyby w umowie  znajdował się przepis ograniczający  roszczenia z tytułu rękojmi, to zgodnie z kodeksem cywilnym  w umowach z udziałem konsumentów ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w wypadkach określonych w przepisach szczególnych.

W ramach uprawnień przysługujących z tytułu rękojmi można:

–  żądać usunięcia wady

– odstąpić od umowy ( w przypadku istotnych wad) 

– żądać obniżenia ceny

Istotne jest, że odpowiedzialność  sprzedawcy z tytułu rękojmi ma charakter bezwzględny i jest niezależna od jego winy. Deweloper nie może się skutecznie bronić tłumacząc, że za  usterki nie ponosi winy.

Terminy

Należy pamiętać o terminach. 

Kupujący, aby nie utracić uprawnień z tytułu rękojmi powinien  zawiadomić sprzedawcę  o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia.

Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne budynku wygasają po upływie lat trzech, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana, chyba, że wada została podstępnie zatajona przez sprzedawcę. 

www.radca-poznan.eu

KancelariaSylwia Zaręba radca prawny

 

 

ZWROT ŚWIĄTECZNYCH PREZENTÓW

Warto wiedzieć, że niesprawne i zepsute rzeczy można reklamować, a w przypadku klientów e-sklepów, można zwracać nawet pełnowartościowe produkty bez podawania przyczyny.
Towary nabyte podczas sezonowej wyprzedaży czy przecenione również podlegają reklamacji. W przypadku artykułu przecenionego nie możemy reklamować tylko tej wady, z powodu której był przeceniony.

PODSTAWY REKLAMACJI
Reklamować możemy produkty, które nie są zgodne z umową ( np. są uszkodzone, nie posiadają funkcji, o których sprzedawca zapewniał, nie działają). Za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową uważa się również nieprawidłowość w jego zamontowaniu i uruchomieniu, jeżeli czynności te zostały wykonane w ramach umowy sprzedaży przez sprzedawcę lub przez osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność, albo przez kupującego według instrukcji otrzymanej przy sprzedaży.

W przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania, zatem to sprzedawca broniąc się musi udowodnić, że np. produkt był pełnowartościowy.

ROSZCZENIA
W przypadku uszkodzonej rzeczy najpierw możemy domagać się tylko naprawy albo wymiany. Zwrotu gotówki dopiero później, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

KUPUJĄCY MA PRAWO DO ZWROTU PONIESIONYCH KOSZTÓW
Sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

TERMIN NA ZŁOŻENIE REKLAMACJI
Na reklamację mamy dwa lata od dnia zakupu jednak nie dłużej niż dwa miesiące od wykrycia wady. Najlepiej jeżeli posiadamy paragon, ale wystarczy też potwierdzenie płatności kartą albo wyciąg z konta.

TERMIN NA ROZPATRZENIE REKLAMACJI
Jeżeli sprzedawca, który otrzymał reklamację kupującego nie ustosunkował się do niej w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnioną.

ZWROT TOWARU
Jeżeli prezent po prostu się nie podoba, to czy będziemy mogli go zwrócić zależy od dobrej woli sprzedawcy, chyba że został kupiony przez Internet w e-sklepie. Wówczas w ciągu 14 dni od zakupu towar może zostać zwrócony bez podawania przyczyny. Wystarczy wysłać do sprzedawcy pismo informujące o rezygnacji z zakupu (na wszelki wypadek należy zachować dowód nadania tego pisma).  Towar należy odesłać w ciągu kolejnych 14 dni. Konsument, który odstępuje od umowy zawartej przez internet, ma prawo do zwrotu kosztu zakupu towaru oraz przesyłki ze sklepu do klienta. Nie dotyczy to jednak kosztu odesłania przedmiotu to sklepu, chyba że sklep sam się na to zgodzi.

www.radca-poznan.eu

KancelariaSylwia Zaręba radca prawny