Wniosek o zezwolenie na opuszczenie zakładu karnego (przepustka)

W trakcie odbywania przez skazanego kary pozbawienia wolności mogą zdarzyć się okoliczności uzasadniające udzielenie kilkudniowej „przepustki”. Na podstawie art. 141a par. 1 kodeksu karnego wykonawczego (zwanego dalej kkw) dyrektor zakładu karnego może udzielić skazanemu zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego na czas nieprzekraczający 5 dni. Udzielenie takiego zezwolenia (w asyście funkcjonariusza Służby Więziennej lub osoby godnej zaufania albo bez asysty) uzasadniają nie tylko zdarzenia losowe np. ciężka choroba lub śmierć osoby należącej do najbliższej rodziny skazanego, ale także zaplanowane uroczystości np. pierwsza komunia dziecka, chrzciny, ślub.
Warto do wniosku załączyć dowody potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku.
Wniosek jest wolny od opłat.
Na decyzje w przedmiocie udzielenia „przepustki” przysługuje skarga ( art. 141 a par. 5 kkw).
www.radca-poznan.eu

KancelariaSylwia Zaręba radca prawny