Testament własnoręczny

Osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia, która nie jest ubezwłasnowolniona częściowo lub całkowicie) może sporządzić testament, w którym rozporządzi majątkiem na wypadek śmierci.

Wymogi formalne testamentu własnoręcznego.
Testament własnoręczny musi być napisany przez spadkodawcę w całości pismem ręcznym.Testament musi zawierać datę i podpis spadkodawcy. Brak daty nie pociąga ze sobą nieważności testamentu, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów.

Powołanie spadkobiercy.
W testamencie spadkodawca może powołać spadkobierców do dziedziczenia, ale może także sporządzić testament negatywny, w którym tylko wyłączy od dziedziczenia określone osoby, które są spadkobiercami ustawowymi.
Spadkodawca ma swobodę, jeżeli chodzi o ustanowienie spadkobiercy. Może nim być osoba fizyczna (człowiek) lub prawna. Spadkobierca może powołać do całości spadku lub części tylko jednego lub kilku spadkobierców.
Dziecko nienarodzone nabywa spadek pod warunkiem, że urodzi się żywe. Można  ustanowić jako spadkobiercę osobę prawną, która nie istnieje w chwili sporządzenia testamentu, ale  dotyczy to tylko fundacji, która w ciągu dwóch lat od ogłoszenia testamentu powinna zostać wpisana do rejestru.

Zapis
Testament może zawierać zapisy tj. zobowiązanie spadkobiercy do spełnienia na rzecz określonej osoby świadczenia pieniężnego np. zapłaty określonej kwoty, przeniesienia własności samochodu.

Polecenie
Można także zawrzeć w testamencie polecenie oznaczonego działania lub zaniechania nie czyniąc nikogo wierzycielem.
Wykonania polecenia mogą żądać jedynie spadkobiercy, wykonawca testamentu i wyjątkowo gdy polecenie ma na względzie interes społeczny także właściwy organ państwowy.

Wydziedziczenie
W przypadku, gdy zachodzą postawy do wydziedziczenia tj. pozbawienia prawa do zachowku i spadkodawca chce skorzystać z tej instytucji, w testamencie należy wskazać kogo i z jakiej przyczyny pozbawia się prawa do zachowku. Przyczyny wydziedziczenia zostały wskazane w art. 1008 k.c.

Odwołanie testamentu
Testament może być w każdej chwili odwołany w całości lub w części.
www.radca-poznan.eu

KancelariaSylwia Zaręba radca prawny

Zakaz utrzymywania kontaktów z dzieckiem

 Rodzic ma nie tylko prawo, ale również obowiązek utrzymywać kontakty z dzieckiem i to niezależnie od tego, czy przysługuje mu władza rodzicielska. Na kontakty składają się np.: spotkania z dzieckiem, rozmowy telefoniczne, utrzymywanie korespondencji listowej, mailowej, czy też korzystanie z innych form porozumiewania na odległość.
Sąd może zakazać kontaktów z dzieckiem jedynie wówczas, gdy poważnie zagraża to dobru dziecka lub je narusza.    Zakazanie osobistej styczności z dzieckiem może być orzeczone jedynie wyjątkowo np. gdy utrzymywanie osobistych kontaktów rodziców z dzieckiem zagraża jego życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu bądź wpływa demoralizująco na dziecko ( np. rodzic bije dziecko, molestuje, zmusza do prostytucji, znęca się nad dzieckiem fizycznie lub psychicznie)
Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o zakaz utrzymywania kontaktów z dzieckiem jest sąd rejonowy według miejsca zamieszkania dziecka.
Wniosek o zakazanie utrzymywania kontaktów z dzieckiem nie podlega opłacie sądowej (art. 95 ust.1 pkt 4 ustawy o   kosztach sądowych w sprawach cywilnych).
Sąd może także orzec zakaz kontaktów dziecka z innymi krewnymi ( np. rodzeństwem, dziadkami) o ile jest spełniona przesłanki poważnego zagrożenia dobra dziecka lub naruszenia tego dobra.

 www.radca-poznan.eu

KancelariaSylwia Zaręba radca prawny