Wniosek o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy

Wniosek o skazanie bez rozprawy jest szybkim i korzystnym dla oskarżonego sposobem zakończenia postępowania, jeżeli zebrane w postępowaniu przygotowawczym dowody są na tyle mocne, że próba ich obalenia w postępowaniu sądowym będzie praktycznie niemożliwa. Z tej instytucji warto skorzystać szczególnie, gdy oskarżony przyznaje się do popełnionego przestępstwa.
Z wnioskiem o skazanie bez rozprawy występuje do sądu Prokurator ( art. 335 kpk). Taki wniosek jest możliwy jeżeli dotyczy popełnienia czynu, którego górna granica ustawowego zagrożenia nie przekracza 10 lat, okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte. Sąd rozpoznanie wniosek na posiedzeniu i jeżeli go uwzględnia to wydaje wyrok.
Oskarżony może cofnąć wyrażoną wcześniej zgodę na złożenie przez prokuratora wniosku o skazanie bez rozprawy. Oskarżony może to uczynić najpóźniej do wydania przez sąd wyroku skazującego na posiedzeniu.
Korzyści: Sąd może nadzwyczajnie złagodzić karę nawet w innych przypadkach niż określonych w art. 60 par. 1 -3 kodeksu karnego. Oskarżony uzgadnia z prokuratorem karę, zatem ma na nią wpływ. Jest możliwość warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności, która nie przekracza 5 lat ( art. 343 kpk), podczas gdy co do zasady można warunkowo zawiesić tylko karę nie przekraczającą 2 lat pozbawienia wolności.

www.radca-poznan.eu

KancelariaSylwia Zaręba radca prawny

Jak zmienić nazwisko dziecka?

Gdy oboje rodzice zmienią nazwisko, to taka zmiana rozciąga się automatycznie z mocy prawa na ich małoletnie dzieci. Jeżeli nazwisko zmieniło tylko jedno z rodziców, dla skuteczności zmiany nazwiska dziecka konieczna jest zgoda drugiego rodzica, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje, nie jest znany albo jest pozbawiony władzy rodzicielskiej. Jeżeli dziecko ukończyło 13 rok życia, do zmiany nazwiska konieczna jest także jego zgoda.
Wniosek o zmianę nazwiska należy złożyć do kierownika USC właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu wnioskodawcy. Jeżeli takiego miejsca nie można ustalić, należy złożyć wniosek do USC właściwego ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej. Dla wnioskodawcy, który nie ma w Polsce stałego miejsca zamieszkania właściwość miejscową Urzędu Stanu Cywilnego ustala się według ostatniego miejsca zamieszkania w kraju. W sytuacji, gdy nie ma takiego miejsca lub nie można go ustalić, właściwy będzie kierownik Urzędu stanu cywilnego dla miasta stołecznego Warszawy.
Opłata od wniosku wynosi 37zł. Wnioskodawca musi przy złożeniu wniosku przedłożyć dokument stwierdzający tożsamość.
Wniosek o zmianę nazwiska musi zawierać:
1) dane osoby, której zmiana dotyczy:
a) imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe,
b) adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub ostatni pobyt stały,
c) w przypadku braku miejsca zameldowania na pobyt , adres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące,
d) numer PESEL
2) imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana
3) uzasadnienie
Do wniosku o zmianę nazwiska dołącza się następujące dokumenty:
1) odpis zupełny aktu urodzenia;
2) odpis zupełny aktu małżeństwa;
3) odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci
4) inne dokumenty uzasadniające zmianę nazwiska.
Dokumentów wymienionych w punkcie 1-3 nie dołącza się, jeżeli znajdują się one w USC, w którym dana osoba ubiega się o zmianę nazwiska.
Jeżeli wniosek składa tylko jeden z rodziców należy dołączyć zgodę drugiego rodzica na zmianę nazwiska dziecka a jeżeli dziecko ukończyło 13 rok życia także jego zgodę. Zarówno zgoda drugiego z rodziców, jak i dziecka, powinny być wyrażone osobiście przed właściwym organem (kierownikiem USC lub jego zastępcą właściwym ze względu na ostatnie miejsc pobytu wnioskodawcy) lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.
W przypadku braku zgody rodzica spór rozstrzyga sąd opiekuńczy. Trzeba wówczas przed złożeniem wniosku do kierownika USC napisać wniosek do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka. Należy uzasadnić z jakich powodów wnosi się o zgodę na zmianę nazwiska dziecka. Sąd wyrazi zgodę na zmianę nazwiska dziecka, jeżeli uzna, że będzie to zgodne z jego dobrem.

www.radca-poznan.eu

KancelariaSylwia Zaręba radca prawny

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Postępowanie karne może zostać zakończone warunkowym umorzeniem postępowania karnego.  Zgodnie z art. 66 kodeksu karnego sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli:
– wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne (sąd bierze pod uwagę m.in. rozmiar zaistniałej szkody lub grożące niebezpieczeństwo, sposób działania sprawcy)
– okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości ( sąd nie powinien mieć wątpliwości co do popełnienia przestępstwa przez oskarżonego, ale nie jest konieczne, aby oskarżony przyznał się do popełnienia zarzuconego czynu)
– sprawca nie był wcześniej karany za przestępstwo umyślne
– postawa sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa ( sąd weźmie pod uwagę czy sprawca żałuje popełnionego czynu, jakie życie prowadził przed popełnieniem czynu, czy był karany i jeżeli tak, to za jakie przestępstwa)

Obecnie warunkowo umorzyć postępowanie karne można co do zasady tylko w sprawie gdzie górna granica ustawowego zagrożenia nie przekracza 3 lat pozbawienia wolności. Można także warunkowo umorzyć postępowanie karne w sytuacji, gdy górna granica ustawowego zagrożenia nie przekracza 5 lat pozbawienia wolności, ale muszą być wówczas spełnione jeszcze dodatkowe przesłanki: pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą, sprawca naprawił szkodę lub pokrzywdzony i sprawca uzgodnili sposób naprawienia szkody.
Z dniem 01.07.2015r. przepis art. 66 kodeksu karnego ulegnie zmianie i nie będzie można stosować warunkowego umorzenia postępowania karnego do sprawy przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności powyżej 5 lat, nie będą musiały być spełnione dodatkowe przesłanki. W praktyce jednak sąd nakłada na oskarżonego obowiązek naprawienia szkody.
Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego może złożyć zamiast aktu oskarżenia prokurator. Nie ma także przeszkód, aby taki wniosek złożył sam oskarżony lub jego obrońca ( obrońcą może być adwokat a od 01.07.2015r. także radca prawny).
Sąd wyznacza posiedzenie w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania karnego, w którym mają prawo wziąć udział: prokurator, oskarżony i pokrzywdzony. Udział tych podmiotów jest obowiązkowy tylko wówczas, gdy sąd tak postanowi.
Jeżeli sąd uznaje, że warunkowe umorzenie byłoby nieuzasadnione, kieruje sprawę na rozprawę. Jeżeli zaś sąd warunkowo umarza postępowanie karne, to wydaje wyrok, na który przysługuje stronom (oskarżonemu, prokuratorowi, oskarżycielowi posiłkowemu) apelacja. Sąd wydając wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne określa okres próby ( od roku do 2 lat, termin biegnie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia). Umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd orzeka obowiązek naprawienia szkody, może także nałożyć obowiązek:
a) informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby,
b) przeproszenia pokrzywdzonego,
c) wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby,
d) powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających
e) uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,
f) powstrzymania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób lub zbliżania się do pokrzywdzonego
g) opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym,
Sąd może orzec świadczenie pieniężne nawiązkę oraz zakaz prowadzenia pojazdów.
W okresie próby sąd oddać sprawcę pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym.
Podjecie warunkowo umorzonego postępowania karnego.
Sąd podejmuje postępowanie karne , jeżeli sprawca w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które został prawomocnie skazany.
Sąd może podjąć postępowanie karne, jeżeli sprawca w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne niż określone w § 1 przestępstwo, jeżeli uchyla się od dozoru, wykonania nałożonego obowiązku lub orzeczonego środka karnego albo nie wykonuje zawartej z pokrzywdzonym ugody. W tym przypadku sąd podejmuje postępowanie karne, jeżeli okoliczności wyżej wskazane zaistnieją po udzieleniu sprawcy pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego, chyba że przemawiają przeciwko temu szczególne względy.
Sąd może podjąć postępowanie karne także, jeżeli sprawca po wydaniu orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowania, lecz przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny, a w szczególności gdy w tym czasie popełnił przestępstwo.
Warunkowo umorzonego postępowania nie można podjąć później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby.

www.radca-poznan.eu

KancelariaSylwia Zaręba radca prawny

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy a wynagrodzenie

Zdarza się, że pracodawcy zwalniają pracowników od obowiązku świadczenia pracy zwłaszcza w okresie wypowiedzenia. Sąd Najwyższy w wyroku z 4 marca 2009 r. stwierdził, że pracodawca nie może według własnego jednostronnego i swobodnego uznania zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, czyli bez świadczenia pracy (II PK 202/08). Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia jest dopuszczalne tylko i wyłącznie na podstawie zgodnego porozumienia stron stosunku pracy. Pracownik zatem powinien wyrazić zgodę na taką propozycję pracodawcy. Najlepiej, aby takie oświadczenie pracodawca i pracownik złożyli na piśmie.
Pracownikowi, który został zwolniony przez pracodawcę z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia przysługuje wynagrodzenie. Jest to wyjątek od zasady, że wynagrodzenie pracownikowi przysługuje jedynie za pracę faktycznie wykonaną. Jeżeli pracodawca nie zapłaci wynagrodzenia dobrowolnie, to pracownik może wystąpić na drogę sądową.

www.radca-poznan.eu

KancelariaSylwia Zaręba radca prawny

Czy pracodawca może „zmusić” pracownika do wzięcia urlopu bezpłatnego?

Pracodawca nie może bez wniosku pracownika udzielić mu urlopu bezpłatnego. Urlop bezpłatny zgodnie z art. 174 § 1 Kodeksu Pracy jest udzielany na żądanie pracownika. Kodeks Pracy w art. 167 (1) dopuszcza jedynie możliwość skierowania pracownika w okresie wypowiedzenia na urlop wypoczynkowy, który ma charakter odpłatny
Udzielenie urlopu bezpłatnego bez wniosku pracownika jest prawnie bezskuteczne.

www.radca-poznan.eu

KancelariaSylwia Zaręba radca prawny

Odpowiedź na akt oskarżenia

Zgodnie z art. 338 par. 2 kpk oskarżony ma prawo w terminie 7 dni od doręczenia mu aktu oskarżenia złożyć pisemną odpowiedź na akt oskarżenia. Wyżej wskazany termin ma charakter instrukcyjny, co oznacza, że odpowiedź na akt oskarżenia może być złożona także po tym terminie, ale najlepiej, aby to nastąpiło jeszcze przed terminem rozprawy. Sąd będzie miał możliwość wcześniejszego zapoznania się ze stanowiskiem oskarżonego i poddać analizie jego argumentację.
Pismo powinno zawierać:
1. oznaczenie sądu, do którego jest wnoszone wraz z podaniem sygnatury sprawy
2. oznaczenie oskarżonego
3. treść pisma wraz z uzasadnieniem
4. podpis i datę
Odpowiedź na akt oskarżenia może zawierać wnioski dowodowe ( np. wniosek o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków, z dokumentów, z oględzin miejsca zdarzenia).
W piśmie można zarzucać błędy popełnione w postępowaniu przygotowawczym. Można także złożyć wniosek o zamianę kwalifikacji prawnej czynu, jeżeli są do tego podstawy lub np. wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego.
www.radaca-poznan.eu

KancelariaSylwia Zaręba radca prawny