Zmiana wyroku rozwodowego w zakresie władzy rodzicielskiej i wpływ tej zmiany na alimenty

Można zmienić orzeczenie w zakresie władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania zawarte w wyroku rozwodowym ( a także zawarte w wyroku o separację bądź unieważnienie małżeństwa, albo ustalającym pochodzenie dziecka). Podstawą takiej zmiany jest dobro dziecka (art. 106 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zwanego dalej krio). Czasami sytuacja osobista jednego z rodziców uzasadnia zmianę rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej (np. choroba uniemożlwiająca sprawowanie opieki nad dzieckiem). Zdarza się, że Sąd powierza w wyroku rozwodowym władzę rodzicielską jednemu rodzicowi, a później dziecko faktycznie mieszka u drugiego z nich, co także może uzasadniać zmianę orzeczenia o władzy rodzicielskiej. Z uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z dnia 1.01.2000r. w sprawie I CKN 1106/99 wynika, że sąd w sprawie o zmianę władzy rodzicielskiej powinien porównać warunki w jakich dziecko przebywałoby u rodziców i wybrać te, które dają lepsze możliwości rozwoju duchowego, psychicznego i fizycznego, znaczenie też ma stanowisko samego małoletniego.
Sądem wyłącznie właściwym do rozpoznania wniosku o zmianę wyroku rozwodowego jest sąd opiekuńczy (sąd rejonowy) według miejsca zamieszkania dziecka.
Opłata sądowa od wniosku wynosi 100 zł.
Zmiana w zakresie władzy rodzicielskiej może na podstawie art. 138 krio uzasadniać zmianę orzeczenia w zakresie alimentów. Np. jeżeli ojciec był zobowiązany do płacenia alimentów, ponieważ dziecko na stale mieszkało z matką, a następnie na skutek zmiany wyroku dziecko zamieszkało z ojcem, który zaczął świadczyć alimenty w naturze (por. wyrok SO w Suwałkach z 25.02. 2015r. I Ca 9/15 publik. http://orzeczenia.suwalki.so.gov.pl/content/$N/150520000000503_I_Ca_000009_2015_Uz_2015-02-25_001).
http://www.radca-poznan.eu
tel. 694 190 468

Pozbawienie rodzica władzy rodzicielskiej

Na władzę rodzicielską składają się uprawienia i obowiązki rodzica względem małoletniego dziecka. Chodzi tu przede wszystkim o obowiązki i prawa mające na celu zapewnienie należytej pieczy nad osobą dziecka jak i jego majątkiem.
Władza rodzicielska powinna być wykonywana zgodnie z dobrem dziecka.
Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, to każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. O istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie a w braku porozumienia rozstrzyga miedzy nimi sąd opiekuńczy.
Rodziców można pozbawić władzy rodzicielskiej, jeżeli:
– władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody ( np. nieuleczalna choroba rodzica uniemożliwiająca sprawowanie opieki, odbywanie przez rodzica długoletniej kary pozbawienia wolności, wyjazd na stałe zagranicę, zaginięcie rodzica)
– rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swoje obowiązki względem dziecka ( np. bicie, molestowanie, rozpijanie i poniżanie dziecka, brak zainteresowania losem dziecka, tolerowanie złego zachowania dziecka, nakłanianie dziecka do popełnienia przestępstwa)
– w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej można orzec pozbawienie władzy rodzicielskiej, jeżeli rodzice trwale nie interesują się dzieckiem.
Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców.
O pozbawieniu władzy rodzicielskiej orzeka sąd opiekuńczy (sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania dziecka). Sprawa może być wszczęta z urzędu lub na wniosek (opłata od wniosku wynosi 40zł).
Rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej nie może decydować o losie dziecka ( np. nie może decydować o wyborze szkoły dziecka, leczeniu, wyjazdach zagranicznych, miejscu zamieszkania), nie może też zarządzać majątkiem dziecka. Pomimo pozbawienia władzy rodzicielskiej rodzic ma nadal obowiązek alimentacyjny względem dziecka. Dziecko zachowuje prawo do dziedziczenia po rodzicu. Rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej ma prawo do kontaktów z dzieckiem, chyba że w orzeczeniu sąd wyraźnie zakaże kontaktów osobistych z dzieckiem.
Pozbawienie władzy rodzicielskiej obojga rodziców umożliwia adopcję dziecka.
W przypadku ustania przyczyny, która była podstawą pozbawienia władzy rodzicielskiej, sąd może przywrócić władzę rodzicielską.

www.radca-poznan.eu

KancelariaSylwia Zaręba radca prawny

Tylko pół roku na zaprzeczenie ojcostwa

Przeczytałam w Internecie artykuł, w którym wskazano, że co  dwunasty ojciec  w Polsce  wychowuje cudze dziecko. Nie wierzę w takie  statystyki,  ale te informacje  zainspirowały  mnie do napisania krótkiego wpisu dotyczącego  zaprzeczenia ojcostwa.
Mąż matki jest ojcem dziecka.  Takie domniemanie wynika z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Dotyczy to sytuacji, gdy dziecko urodzi się w trakcie trwania małżeństwa albo przed upływem 300 dni od jego ustania lub unieważnienia ( domniemania nie stosuje się,  gdy dziecko urodzi się  po upływie 300dni od orzeczenia separacji) .Jeżeli dziecko urodzi się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi od drugiego męża.

Domniemany ojciec ma tylko pół roku  na wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa i to od chwili dowiedzenia się o urodzeniu  dziecka ( moment nabrania wątpliwości co do ojcostwa nie ma znaczenia).  Jest to dość brutalne prawo, bo  małżeństwo jest oparte na zasadzie zaufania i raczej nikt zapobiegawczo nie robi testów DNA.  Myślę,  że żona byłaby oburzona, gdy mąż takie badania  zaproponował  „na wszelki wypadek”.
Dlaczego ustawodawca  przewidział tak krótkie terminy? Zapewne chciał chronić dziecko.  Ojciec, który nie obali takiego domniemania z powodu upływu w/w terminu będzie zobowiązany do płacenia alimentów na rzecz „cudzego dziecka”,  nawet jeżeli dysponuje badaniami DNA wykluczającymi jego ojcostwo.
Kto może pomóc  po  upływie półrocznego terminu? Prokurator, ale o tym przy innej okazji.

www.radca-poznan.eu

KancelariaSylwia Zaręba radca prawny

Walka o władzę rodzicielską i kontakty z dzieckiem

Walcząc o władzę rodzicielską i kontakty z dzieckiem  należy kierować się  jego dobrem a nie negatywnymi emocjami względem drugiego rodzica. Dziecko uwikłane w wojnę między rodzicami bardzo cierpi i może mieć duże problemy emocjonalne także w życiu dorosłym.

Prowadząc sprawy rozwodowe spotykam się z różną postawą rodziców w przedmiocie sprawowania władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem. Najlepiej kiedy strony zawierają w tej kwestii porozumienie. Czasami trudno osiągnąć kompromis, zwłaszcza gdy małżonkowie dążą do wyłącznego wykonywania władzy rodzicielskiej. W takich sytuacjach zdarza się celowe uniemożliwianie kontaktów z dzieckiem (niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, w których dziecka nie ma w domu w czasie, w którym miało być z niego odebrane przez uprawnionego lub też jedno z rodziców utrzymuje, że dziecko jest chore), kierowanie nieprawdziwych oskarżeń dotyczących zachowań na szkodę dziecka w celu otrzymania orzeczenia o zakazie kontaktu z dzieckiem i pozbawienia władzy rodzicielskiej. Skłóceni małżonkowie manipulują świadkami i dziećmi. Oczywiście motywem takich działań może być ogromna miłość rodzicielska i wewnętrzne przekonanie rodzica, że będzie najlepiej wykonywać władzę rodzicielską, choć nawet najlepsze intencje nie uzasadniają takiego zachowania. Częściej jednak takie działania są podyktowane chęcią zemsty na małżonku za nieudany związek, a dziecko i jego potrzeby schodzą na drugi plan.
Jak może bronić swoich praw rodzic, który doświadcza takiego bezprawnego działania?
W sytuacji utrudniania widzeń z dzieckiem w pierwszej kolejności należy wnieść do sądu o uregulowanie kontaktów.   Mając prawomocne orzeczenie, które określa dni spotkań z dzieckiem można łatwiej egzekwować swoje prawa rodzicielskie.
W przypadku dalszych utrudnień rodzic może wystąpić do sądu z wnioskiem o zasądzenie od  osoby, pod  której pieczą dziecko pozostaje ( z reguły jest to drugi rodzic) kwoty pieniężnej za uniemożliwianie prawidłowej realizacji postanowienia o kontaktach. Przed złożeniem stosownego wniosku można wezwać policję, gdy rodzic uniemożliwia jego wydanie na kontakt osobie uprawnionej. Takie potwierdzenie interwencji Policji (lub zgłoszenia) może być wykorzystane jako dowód w postępowaniu sądowym na utrudnianie realizacji kontaktów. Należy mieć jednak na uwadze, że dziecko może faktycznie chorować a zbyt częste wzywanie Policji też nie jest dobrze widziane przez sąd. Należy zadbać, aby spotkania z dzieckiem przebiegały w przyjemnej atmosferze.
Nadto w zależności od sposobu utrudniania kontaktów z dzieckiem sąd może postanowić, aby kontakty odbywały się w obecności kuratora sądowego. Co może być zasadne, gdy spotkania z dzieckiem odbywają się w jego miejscu zamieszkania a drugi małżonek jest przy nich obecny i zachowuje się niewłaściwie.
Jeżeli dochodzi do pomówienia o przestępstwa na szkodę dziecka, pokrzywdzony rodzic może żądać zadośćuczynienia za naruszenie dobra osobistego jakim jest dobre imię oraz wnieść prywatny akt oskarżenia o przestępstwo zniesławienia.

www.radca-poznan.eu

KancelariaSylwia Zaręba radca prawny