Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Postępowanie karne może zostać zakończone warunkowym umorzeniem postępowania karnego.  Zgodnie z art. 66 kodeksu karnego sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli:
– wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne (sąd bierze pod uwagę m.in. rozmiar zaistniałej szkody lub grożące niebezpieczeństwo, sposób działania sprawcy)
– okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości ( sąd nie powinien mieć wątpliwości co do popełnienia przestępstwa przez oskarżonego, ale nie jest konieczne, aby oskarżony przyznał się do popełnienia zarzuconego czynu)
– sprawca nie był wcześniej karany za przestępstwo umyślne
– postawa sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa ( sąd weźmie pod uwagę czy sprawca żałuje popełnionego czynu, jakie życie prowadził przed popełnieniem czynu, czy był karany i jeżeli tak, to za jakie przestępstwa)

Obecnie warunkowo umorzyć postępowanie karne można co do zasady tylko w sprawie gdzie górna granica ustawowego zagrożenia nie przekracza 3 lat pozbawienia wolności. Można także warunkowo umorzyć postępowanie karne w sytuacji, gdy górna granica ustawowego zagrożenia nie przekracza 5 lat pozbawienia wolności, ale muszą być wówczas spełnione jeszcze dodatkowe przesłanki: pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą, sprawca naprawił szkodę lub pokrzywdzony i sprawca uzgodnili sposób naprawienia szkody.
Z dniem 01.07.2015r. przepis art. 66 kodeksu karnego ulegnie zmianie i nie będzie można stosować warunkowego umorzenia postępowania karnego do sprawy przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności powyżej 5 lat, nie będą musiały być spełnione dodatkowe przesłanki. W praktyce jednak sąd nakłada na oskarżonego obowiązek naprawienia szkody.
Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego może złożyć zamiast aktu oskarżenia prokurator. Nie ma także przeszkód, aby taki wniosek złożył sam oskarżony lub jego obrońca ( obrońcą może być adwokat a od 01.07.2015r. także radca prawny).
Sąd wyznacza posiedzenie w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania karnego, w którym mają prawo wziąć udział: prokurator, oskarżony i pokrzywdzony. Udział tych podmiotów jest obowiązkowy tylko wówczas, gdy sąd tak postanowi.
Jeżeli sąd uznaje, że warunkowe umorzenie byłoby nieuzasadnione, kieruje sprawę na rozprawę. Jeżeli zaś sąd warunkowo umarza postępowanie karne, to wydaje wyrok, na który przysługuje stronom (oskarżonemu, prokuratorowi, oskarżycielowi posiłkowemu) apelacja. Sąd wydając wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne określa okres próby ( od roku do 2 lat, termin biegnie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia). Umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd orzeka obowiązek naprawienia szkody, może także nałożyć obowiązek:
a) informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby,
b) przeproszenia pokrzywdzonego,
c) wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby,
d) powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających
e) uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,
f) powstrzymania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób lub zbliżania się do pokrzywdzonego
g) opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym,
Sąd może orzec świadczenie pieniężne nawiązkę oraz zakaz prowadzenia pojazdów.
W okresie próby sąd oddać sprawcę pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym.
Podjecie warunkowo umorzonego postępowania karnego.
Sąd podejmuje postępowanie karne , jeżeli sprawca w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które został prawomocnie skazany.
Sąd może podjąć postępowanie karne, jeżeli sprawca w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne niż określone w § 1 przestępstwo, jeżeli uchyla się od dozoru, wykonania nałożonego obowiązku lub orzeczonego środka karnego albo nie wykonuje zawartej z pokrzywdzonym ugody. W tym przypadku sąd podejmuje postępowanie karne, jeżeli okoliczności wyżej wskazane zaistnieją po udzieleniu sprawcy pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego, chyba że przemawiają przeciwko temu szczególne względy.
Sąd może podjąć postępowanie karne także, jeżeli sprawca po wydaniu orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowania, lecz przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny, a w szczególności gdy w tym czasie popełnił przestępstwo.
Warunkowo umorzonego postępowania nie można podjąć później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby.

www.radca-poznan.eu

KancelariaSylwia Zaręba radca prawny