„Alimenty” dla matki dziecka pozamałżeńskiego

Kobieta w ciąży nie będąca w związku małżeńskim może jeszcze przed urodzeniem się dziecka żądać od mężczyzny, którego ojcostwo zostało uwiarygodnione, aby wyłożył odpowiednią sumę pieniężną na koszty jej utrzymania przez trzy miesiące w okresie porodu oraz na koszty utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu. W tym celu należy złożyć wniosek o zabezpieczenie przyszłych roszczeń alimentacyjnych związanych z ustaleniem ojcostwa ( art. 754 kpc).  Zgodnie z art. 142 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,  termin i sposób zapłaty tej sumy określa sąd.

Uwiarygodnić ojcostwo można powołując  dowód  np.  z : sms-ów, maili, oświadczenia ojca dziecka lub zeznań świadków,  którzy potwierdzą, że w okresie kiedy matka  dziecka zaszła w ciążę, dany mężczyzna był z nią w związku.

Jeżeli chodzi o koszty utrzymania matki, to są to przede wszystkim wydatki poniesione np. na: odzież ciążową, koszty wizyt lekarskich u lekarza ginekologa, witaminy, lepsze odżywianie się oraz inne wydatki np. związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych matki.

Jeżeli chodzi o koszty utrzymania dziecka w okresie trzech pierwszych miesięcy po urodzeniu, to są to np. koszty związane zakupem ubranek dla dziecka, artykułów higienicznych i pielęgnacyjnych, środków czystości, pościeli, ręczników, pieluch, butelek, wózka, łóżeczka, wanienki.

Wniosek o udzielnie zabezpieczenie przyszłych roszczeń alimentacyjnych można złożyć do Sądu Rejonowego właściwego miejscowo według miejsca zamieszkania matki. Po uzyskaniu zabezpieczenia należy w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka wytoczyć powództwo o w/w roszczenie.

Osoba dochodząca roszczenia opisanego w niniejszym artykule jest zwolniona z obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.

   www.radca-poznan.eu

KancelariaSylwia Zaręba radca prawny

Pozbawienie rodzica władzy rodzicielskiej

Na władzę rodzicielską składają się uprawienia i obowiązki rodzica względem małoletniego dziecka. Chodzi tu przede wszystkim o obowiązki i prawa mające na celu zapewnienie należytej pieczy nad osobą dziecka jak i jego majątkiem.
Władza rodzicielska powinna być wykonywana zgodnie z dobrem dziecka.
Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, to każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. O istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie a w braku porozumienia rozstrzyga miedzy nimi sąd opiekuńczy.
Rodziców można pozbawić władzy rodzicielskiej, jeżeli:
– władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody ( np. nieuleczalna choroba rodzica uniemożliwiająca sprawowanie opieki, odbywanie przez rodzica długoletniej kary pozbawienia wolności, wyjazd na stałe zagranicę, zaginięcie rodzica)
– rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swoje obowiązki względem dziecka ( np. bicie, molestowanie, rozpijanie i poniżanie dziecka, brak zainteresowania losem dziecka, tolerowanie złego zachowania dziecka, nakłanianie dziecka do popełnienia przestępstwa)
– w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej można orzec pozbawienie władzy rodzicielskiej, jeżeli rodzice trwale nie interesują się dzieckiem.
Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców.
O pozbawieniu władzy rodzicielskiej orzeka sąd opiekuńczy (sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania dziecka). Sprawa może być wszczęta z urzędu lub na wniosek (opłata od wniosku wynosi 40zł).
Rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej nie może decydować o losie dziecka ( np. nie może decydować o wyborze szkoły dziecka, leczeniu, wyjazdach zagranicznych, miejscu zamieszkania), nie może też zarządzać majątkiem dziecka. Pomimo pozbawienia władzy rodzicielskiej rodzic ma nadal obowiązek alimentacyjny względem dziecka. Dziecko zachowuje prawo do dziedziczenia po rodzicu. Rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej ma prawo do kontaktów z dzieckiem, chyba że w orzeczeniu sąd wyraźnie zakaże kontaktów osobistych z dzieckiem.
Pozbawienie władzy rodzicielskiej obojga rodziców umożliwia adopcję dziecka.
W przypadku ustania przyczyny, która była podstawą pozbawienia władzy rodzicielskiej, sąd może przywrócić władzę rodzicielską.

www.radca-poznan.eu

KancelariaSylwia Zaręba radca prawny