Odszkodowania – Poznań Ławica

Właścicielom nieruchomości położonych w  pobliżu lotniska Poznań –Ławica zostało już niewiele czasu, żeby  zgłosić swoje roszczenia. Przypominamy, że uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XVIII/302/12 dnia 30.01.2012r.,  nieruchomości położone w pobliżu lotniska Poznań – Ławica zostały objęte obszarem ograniczonego użytkowania. Uchwała weszła w życie z dniem 29 lutego 2012r.

Zgodnie z art. 129 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, właścicielom oraz użytkownikom wieczystym nieruchomości położonych wewnątrz obszaru ograniczonego użytkowania przysługuje prawo do:

–   ubiegania się o wykup nieruchomości, gdy wskutek ograniczenia stało się niemożliwe lub istotne ograniczone  korzystanie z niej w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem.

–  zapłaty odpowiedniego odszkodowania, gdy w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości powstanie niemożność lub ograniczenie w korzystaniu, przy czym, szkoda obejmuje również zmniejszenie wartości nieruchomości oraz koszty poniesione w celu wypełnienia wymagań technicznych dotyczących istniejących budynków.

Roszczenie o zasądzenie kosztów potrzebnych do rewitalizacji akustycznej budynku nie jest  uzależnione od uprzedniego poniesienia tych kosztów.

Termin do dochodzenia roszczeń wynosi 2 lata od dnia wejścia w życie uchwały.

www.radca-poznan.eu

KancelariaSylwia Zaręba radca prawny