Odpowiedzialność dewelopera za wady budowy

Kupno mieszkania (domu) to  jedna z najważniejszych inwestycji w naszym życiu.  Niestety  zdarza się, że  zakupiony lokal nie spełnia naszych oczekiwań np. z powodu wad fizycznych lub prawnych. 

Z wadą prawną mamy do czynienia, gdy rzecz nie jest własnością sprzedającego lub jest obciążona prawem osoby trzeciej ( np. hipoteką).

Z kolei wada fizyczna może polegać na takiej cesze lub braku cechy rzeczy, która wywołuje:

 a) zmniejszenie wartości  rzeczy

b) zmniejszenie użyteczności rzeczy

c) niekompletność rzeczy

d) brak właściwości rzeczy, o której sprzedawca zapewniał

Przykładowo wada fizyczna  może polegać na:  niezgodności z umową metrażu lokalu, krzywych ścianach, braku drzwi wejściowych.

Niektóre usterki można dostrzec już na  etapie odbioru lokalu. Wówczas nieprawidłowości należy odnotować w protokole odbioru  i  ustalić z deweloperem  terminy wykonania poprawek, chyba że uchybienia są nieusuwalne. Po podpisaniu protokołu można nadal zgłaszać wady i usterki, szczególnie te, które ujawniły się dopiero później. 

Warto sprawdzić  podpisaną z deweloperem umowę, w której  mogą znajdować się zapisy dotyczące odpowiedzialności sprzedawcy  za  wady mieszkania.  Gdyby w umowie  znajdował się przepis ograniczający  roszczenia z tytułu rękojmi, to zgodnie z kodeksem cywilnym  w umowach z udziałem konsumentów ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w wypadkach określonych w przepisach szczególnych.

W ramach uprawnień przysługujących z tytułu rękojmi można:

–  żądać usunięcia wady

– odstąpić od umowy ( w przypadku istotnych wad) 

– żądać obniżenia ceny

Istotne jest, że odpowiedzialność  sprzedawcy z tytułu rękojmi ma charakter bezwzględny i jest niezależna od jego winy. Deweloper nie może się skutecznie bronić tłumacząc, że za  usterki nie ponosi winy.

Terminy

Należy pamiętać o terminach. 

Kupujący, aby nie utracić uprawnień z tytułu rękojmi powinien  zawiadomić sprzedawcę  o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia.

Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne budynku wygasają po upływie lat trzech, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana, chyba, że wada została podstępnie zatajona przez sprzedawcę. 

www.radca-poznan.eu

KancelariaSylwia Zaręba radca prawny