Zakaz utrzymywania kontaktów z dzieckiem

 Rodzic ma nie tylko prawo, ale również obowiązek utrzymywać kontakty z dzieckiem i to niezależnie od tego, czy przysługuje mu władza rodzicielska. Na kontakty składają się np.: spotkania z dzieckiem, rozmowy telefoniczne, utrzymywanie korespondencji listowej, mailowej, czy też korzystanie z innych form porozumiewania na odległość.
Sąd może zakazać kontaktów z dzieckiem jedynie wówczas, gdy poważnie zagraża to dobru dziecka lub je narusza.    Zakazanie osobistej styczności z dzieckiem może być orzeczone jedynie wyjątkowo np. gdy utrzymywanie osobistych kontaktów rodziców z dzieckiem zagraża jego życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu bądź wpływa demoralizująco na dziecko ( np. rodzic bije dziecko, molestuje, zmusza do prostytucji, znęca się nad dzieckiem fizycznie lub psychicznie)
Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o zakaz utrzymywania kontaktów z dzieckiem jest sąd rejonowy według miejsca zamieszkania dziecka.
Wniosek o zakazanie utrzymywania kontaktów z dzieckiem nie podlega opłacie sądowej (art. 95 ust.1 pkt 4 ustawy o   kosztach sądowych w sprawach cywilnych).
Sąd może także orzec zakaz kontaktów dziecka z innymi krewnymi ( np. rodzeństwem, dziadkami) o ile jest spełniona przesłanki poważnego zagrożenia dobra dziecka lub naruszenia tego dobra.

 www.radca-poznan.eu

KancelariaSylwia Zaręba radca prawny

Walka o władzę rodzicielską i kontakty z dzieckiem

Walcząc o władzę rodzicielską i kontakty z dzieckiem  należy kierować się  jego dobrem a nie negatywnymi emocjami względem drugiego rodzica. Dziecko uwikłane w wojnę między rodzicami bardzo cierpi i może mieć duże problemy emocjonalne także w życiu dorosłym.

Prowadząc sprawy rozwodowe spotykam się z różną postawą rodziców w przedmiocie sprawowania władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem. Najlepiej kiedy strony zawierają w tej kwestii porozumienie. Czasami trudno osiągnąć kompromis, zwłaszcza gdy małżonkowie dążą do wyłącznego wykonywania władzy rodzicielskiej. W takich sytuacjach zdarza się celowe uniemożliwianie kontaktów z dzieckiem (niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, w których dziecka nie ma w domu w czasie, w którym miało być z niego odebrane przez uprawnionego lub też jedno z rodziców utrzymuje, że dziecko jest chore), kierowanie nieprawdziwych oskarżeń dotyczących zachowań na szkodę dziecka w celu otrzymania orzeczenia o zakazie kontaktu z dzieckiem i pozbawienia władzy rodzicielskiej. Skłóceni małżonkowie manipulują świadkami i dziećmi. Oczywiście motywem takich działań może być ogromna miłość rodzicielska i wewnętrzne przekonanie rodzica, że będzie najlepiej wykonywać władzę rodzicielską, choć nawet najlepsze intencje nie uzasadniają takiego zachowania. Częściej jednak takie działania są podyktowane chęcią zemsty na małżonku za nieudany związek, a dziecko i jego potrzeby schodzą na drugi plan.
Jak może bronić swoich praw rodzic, który doświadcza takiego bezprawnego działania?
W sytuacji utrudniania widzeń z dzieckiem w pierwszej kolejności należy wnieść do sądu o uregulowanie kontaktów.   Mając prawomocne orzeczenie, które określa dni spotkań z dzieckiem można łatwiej egzekwować swoje prawa rodzicielskie.
W przypadku dalszych utrudnień rodzic może wystąpić do sądu z wnioskiem o zasądzenie od  osoby, pod  której pieczą dziecko pozostaje ( z reguły jest to drugi rodzic) kwoty pieniężnej za uniemożliwianie prawidłowej realizacji postanowienia o kontaktach. Przed złożeniem stosownego wniosku można wezwać policję, gdy rodzic uniemożliwia jego wydanie na kontakt osobie uprawnionej. Takie potwierdzenie interwencji Policji (lub zgłoszenia) może być wykorzystane jako dowód w postępowaniu sądowym na utrudnianie realizacji kontaktów. Należy mieć jednak na uwadze, że dziecko może faktycznie chorować a zbyt częste wzywanie Policji też nie jest dobrze widziane przez sąd. Należy zadbać, aby spotkania z dzieckiem przebiegały w przyjemnej atmosferze.
Nadto w zależności od sposobu utrudniania kontaktów z dzieckiem sąd może postanowić, aby kontakty odbywały się w obecności kuratora sądowego. Co może być zasadne, gdy spotkania z dzieckiem odbywają się w jego miejscu zamieszkania a drugi małżonek jest przy nich obecny i zachowuje się niewłaściwie.
Jeżeli dochodzi do pomówienia o przestępstwa na szkodę dziecka, pokrzywdzony rodzic może żądać zadośćuczynienia za naruszenie dobra osobistego jakim jest dobre imię oraz wnieść prywatny akt oskarżenia o przestępstwo zniesławienia.

www.radca-poznan.eu

KancelariaSylwia Zaręba radca prawny